Luxury Private Tour 

ประเภทรถที่ให้บริการ
ประเภทรถ

จำนวนผู้โดยสาร
ไม่มีสัมภาระ

+ 

แจ้งราคาที่ชัดเจนได้เมื่อทราบแพลนการเดินทางในแต่ละวัน
(ราคาไม่รวม Vat)

จำนวนผู้โดยสาร มีสัมภาระ

+

ราคาเริ่มต้น-สูงสุดต่อวัน
Luxury ClassTOYOTA ALL NEW ALPHARD
คลิก
74-5 pax + 4 [ 24"] ¥70,000 - 85,000
VIP ClassTOYOTA HIACE GRAND CABIN
คลิก
99 pax + 10 [ 26"]¥70,000 - 85,000
TOYOTA HIACE COMMUTER GL
คลิก
139 pax + 10 [ 26"] ไม่มีที่วางสัมภาระ¥90,000 - 110,000
Mini BusTOYOTA COASTER BUS
คลิก
2216 pax + 16 [ 26"]¥130,000 - 150,000

บริการรับ-ส่ง

Tokyo city-area ⇔ Tokyo Disney Resort (ไปส่ง-รอรับกลับ)
Luxury Class = 45,000 Yen
VIP Class = 45,000 Yen
Mini Bus = **ติดต่อสอบถาม

Osaka city-area ⇔ Universal Japan (ไปส่ง-รอรับกลับ)
Luxury Class = 45,000 Yen
VIP Class = 45,000 Yen
Mini Bus = **ติดต่อสอบถาม

ความจุสัมภาระของรถแต่ละประเภท 

ประเภท
Luxury Class54
VIP Class910
Mini Bus16 16 
**ยกเว้นรุ่น 14 ที่นั่ง ไม่มีที่วางสัมภาระ

ราคาค่าเช่ารถรวม

 1. รถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ (คนไทย)
 2. ค่าน้ำมัน 1 ถ้งเต็มต่อวัน ระยะทางไม่เกิน 350 Km. ,Coaster Bus(ไม่เกิน 300 Km.)
 3. ค่าทางด่วน
 4. ค่าที่จอดรถ
 5. ค่าอาหารส่วนตัวพนักงานขับรถ
 6. ค่าโรงแรมพนักงานขับรถ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุ้มครองท่านละ 1,000,000 บาท กรณีรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งวงเงิน 500,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
 8. Baby Car Seat & Child Car Seat (กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ)

ราคาค่าเช่าไม่รวม

 1. ค่าเข้าชม, ค่าผ่านทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ , ค่าใช้จ่ายเครื่องเล่นสวนสนุก
 2. ค่าโรงแรม, อาหาร, ตั๋วเครื่องบินลูกค้า
 3. ค่าไกด์, ล่าม ผู้ดูแลส่วนตัว ของลูกค้า
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น

การยกเลิกการบริการ Cancellation Policy

 1. หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 100%                                                                  
 2. หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน คืนเงินมัดจำ 50%                                                                    
 3. หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ                                                     
 4. การไม่ชำระเงินตามนัดหมาย ขอยกเลิกการเดินทางและยึดมัดจำทั้งหมด                                                         
 5. **HIGH SEASON ในเดือน เมษายน, พฤษภาคม, ตลุาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมและมกราคม (HOKKAIDOในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**                                                  
 6. กรณีที่ทางตม.(ด่านตรวจคนเข้าเมือง) ปฎิเสธการเข้า-ออกของท่านถือเป็นเหตผุลและกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถคืนเงินค่ามัดจำไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ **ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล                    
 7. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้หากท่านไมใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการคืนได้

เงื่อนไขในการให้บริการ

 1. ระยะเวลาเดินทางควรอยู่ในช่วงเวลา 06:00–20:00 น.(เช่น ถ้าลูกค้าออกเดินทาง 11:00 น.เวลาใช้รถจะสิ้นสุดที่เวลา 20:00 น.เท่านั้น) หล้ง 20:00 น.ถือว่าเกินเวลาที่กำหนดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชั่วโมงละ 5,000-10,000 yen
 2. พนักงานขับรถจะปฏิบตัหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง, และ 10 ชั่วโมงสำหรับรถเกิน 10 ที่นั่งขึ้นไป พนักงานขับรถต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในวันต่อไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 3. ห้ามเสพสิ่งเสพติด สรุา แอลกอฮอล์ ภายในรถโดยเด็ดขาด (ห้องโดยสารรถเป็นแบบปลอดบหุรี่)
 4. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด (หากพนักงานขับรถพบเห็น/สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายพนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นโดยไม่มีเงื่อนไข)
 5. พนักงานขับรถจะยึดถือข้อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรและการควบคุมความเร็วในการขับขี่ (เนื่องจากในประเทศญี่ป่นุมีการจำกัดความเร็วบนถนนและถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติอย่างเคร่งครัด)
 6. พนักงานขับรถจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทางบางช่วงเวลา
  หรือบางเส้นทางถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจะก่อให้เกิดอันตราย"
 7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินสญูหายหรือเสียหายโดยเหตุที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้

Luxury Private Tour  
เขตพื้นที่ให้บริการ

** พื้นที่ สีม่วง สีฟ้า สีส้ม ยังไม่เปิดให้บริการ **

Powered by MakeWebEasy.com