Kanazawa Castle

ปราสาทคานาซาวะ – Kanazawa Castle ประวัติความเป็นมาของปราสาทคานาซาวะนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1583 เพื่อใช้เป็นที่พักของตระกูลคากะ (Kaga) ซึ่งเป็นตระกูลที่มีความสำคัญรองจากตระกูลโทคุกาว่า (Tokugawa) จากอดีตนั้นก็ได้เกิดไฟไหม้ปราสาทขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้อาคารหลายส่วนเสียหายและพังทลายลง ยกเว้นประตูปราสาทอิชิคาว่า (Ishikawa-mon Gate) ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และภายในปราสาทจะมีอาคารหลักอยู่ 3 อาคาร คือ Hishi Yagura, Hashizume-mon Tsuzuki Yagura และ Gojukken Nagaya ซึ่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจากอาคารดั้งเดิมก่อนที่จะถูกไฟไห้ม

Powered by MakeWebEasy.com